Algemene voorwaarden

Algemene draagwijdte der voorwaarden

  1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren.
  2. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.
  3. Onze offertes zijn 30 dagen geldig.
  4. De aannemer kan de afmetingen slechts correct nemen indien de bezettingswerken, de chapewerken (en de bevloering) zijn uitgevoerd. Voor afmetingen die de aannemer werden overgemaakt door de klant of door derden, heeft de aannemer het recht deze tijdens of na de uitvoering op te meten en te verrekenen. Onze gedane opmetingen kunnen steeds het voorwerp uitmaken van een tegenstrijdige nameting, rekening houdend met het feit dat oppervlakten van deuren en vensters en andere openingen niet in mindering worden gebracht. Alle andere te schilderen oppervlakten worden steeds vol, ontwikkeld opgemeten.

Plaatsing en aanvaarding van bestelling

5. Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de klant en als de prijs overeengekomen is. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.

6. Alle offertes worden opgemaakt met inbegrip van uitvoering in één maal en volgens de totale offerteprijs. Bij het nadien weglaten van bepaalde offertepunten door de klant zal de eindfactuur naar hoeveelheid herrekend worden. (Mindere hoeveelheden = mindere kosten)

Omvang van de bestelling

7. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van onze firma inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging. Artikel 1793 BW van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule.

8. Is niet in onze prijs begrepen: het herstellen van bij de opmeting niet zichtbare of aan het oog onttrokken gebreken zoals vochtbronnen in muren, lekken in dakgoten, enz., tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Indien het verwijderen van bestaande vloerbekleding in de prijs begrepen is, behelst dit niet onvoorziene problemen in de ondergrond, zijnde brokkelende chape of oude egalisatie, loszittende tegels of andere verborgen gebreken. De werken om de ondergrond opnieuw in orde te brengen zullen als meerwerk worden beschouwd. Zijn eveneens niet inbegrepen, de herstellingen en reparaties van fouten en schade veroorzaakt door derden of de opdrachtgever. Evenmin de afwerkzaamheden, zoals aanplakken van venstertabletten en dergelijke, die na het beëindigen van de werken moeten uitgevoerd worden.

Prijsbepaling en herziening

9. Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5 % gestegen zijn. De herziening gebeurt op basis van de formule p=P (a.s/S + b.i/I +c).

10. Voor de prijsberekening worden alle oppervlakten volgemeten, d.w.z. de oppervlakten van deuren en vensters en andere openingen worden niet in mindering gebracht. Uitspringende muurtjes worden eveneens in de volle oppervlakte meegerekend. De afgewerkte muren worden opgemeten tot op grondniveau.

Leveringen en termijnen

11. Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen , als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en en moeilijkheden inzake transport, enz… die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen.

12. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziende uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma.

13. De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling met een minimum van 416 euro per werkkracht per dag. De werf dient door de klant in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden van electriciteit en water. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.

Aansprakelijkheid voor schade

14. De aannemer is niet verantwoordelijk voor schade in volgende gevallen:

a. Combinatie van bepaalde ondergrond met bepaalde soorten van bepleistering: bepleistering op muren opgetrokken uit cellenbeton, betonblokken, plafonds met voorgespannen weefsels, gladde beton, heraklithplaten, plafonds op houten roostering.

b. Bij leveren en plaatsen dienen de producten altijd gekozen en besteld te worden bij de door DS Projects goedgekeurde speciaalzaak.

c. Voor barsten of scheuren of loskomen van pleisterwerk dat ontstaat door ‘kloppen’ of ‘kappen’ of andere werkzaamheden, uitgevoerd door derden tijdens of na de afwerking.

d. Scheuren die ontstaan op plaatsen waar 2 verschillende materialen mekaar raken (bv.raaklijnen tussen stenen muren en houten muren en plafonds; raaklijnen tussen betonnen balken en muren en plafonds).

e. Indien het nodige voorbehoud werd gemaakt voor de voorgeschreven methode en keuze van de materialen.

f. De garantie van haaksheid, rechtheid en vlakheid van de werken kan slechts gebeuren wanneer de ondergrond aan dezelfde voorwaarden voldoet, of minstens de mogelijkheid biedt met een maximale speciedikte van 1,5 cm het gewenste resultaat te bereiken. Indien dit niet het geval is, wordt de aannemer bij deze reeds ontslagen van elke verantwoordelijkheid qua haaksheid, rechtheid en vlakheid.

g. Er kan niet bepleisterd worden op hout en op ijzer

15. De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken.

16. De aannemer is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de kleur of de design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

Beëindiging

17. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is slechts mogelijk mits ons uitdrukkelijk akkoord, waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.

18. Bij heropstart van de werf, niet veroorzaakt door DS Projects,, zal een forfaitair bedrag van 500 euro gerekend worden.

Aanvaarding der werken

19. Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding gevorderd worden.

20. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

21. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.

22. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek : lichte verschillen in de kleur of textuur voorzover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

23. Behoudens anders luidend schriftelijk beding, wordt op de uitgevoerde werken voor de verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie-en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. De waarborg dekt evenwel niet: het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten en materialen, de schade veroorzaakt door overmacht, een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden, vorst-of vochtschade, degradaties in onze verfsystemen, zelfs na korte tijd, die het gevolg zijn van vocht of salpeterdoorslag, gesprongen buizen, lekkende dakgoten, enz.; het afschilferen of afpellen van nieuwe verf, aangebracht op oude kalklagen of dode lagen in de ondergrond die al dan niet geheel of gedeeltelijk verwijderd zijn, zelfs als over de kalk een speciale vastzettingslaag is aangebracht.

Oplevering

24. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen de 48 uren vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft.

25. Bij gebreke aan voorlopige keuring vanwege de bouwheer, zal deze bij aangetekend schrijven verzocht worden binnen de 15 dagen het verzoek te laten doorgaan. Eenmaal deze termijn verstreken, zal de voorlopige aanvaarding beschouwd worden als verkregen sinds het einde van de bovenvermelde periode van 15 dagen.

26. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgends de modaliteiten als omschreven in het hierna volgende artikel, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.

27. In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het gebouw of terras door de klant of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken.

Klachten inzake voorschotten of facturatie

28. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

Eigendomsvoorbehoud

29. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren.

30. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.

Betalingsmodaliteiten

31. Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel. Onze firma behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een anderssoortige waarborg voor aanvang der werken.

32. Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.

33. De facturen dienen altijd betaald te worden tegen de vervaldatum, vermeld op de factuur ongeacht betwist of niet. Er kunnen geen gelden achtergehouden worden voor mogelijke toekomstige schade. Bij betwisting door de klant kunnen de factuurbedragen later altijd volledig of gedeeltelijk teruggevorderd worden door de klant als er schade werd veroorzaakt door DS Projects BV en dit voor het totale bedrag voor het herstellen van de opgelopen schade.

Laattijdige betaling, kosten en aankleven

34. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

35. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van onze firma en kan enkel door ons worden ingeroepen.

Uitdrukkelijk Arbitrage Beding

36. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de arbitragecommissie ARBOVAR belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil voortspruitend uit huidig contract, definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij ARBOVAR VZW,postbus10.003,3000Leuven. Deze clausule vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Over ons

Sinds 2010 kunt u op DS Projects rekenen voor de uitvoering van kwalitatieve vloer-, tegel- en renovatiewerken. Wij hanteren een hoge kwaliteitsnorm, voeren de werken steeds uit met oog voor detail en maken enkel gebruik van duurzame materialen.

Facebook